Jan 15, 26-27; 16, 12-15 

Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého, nebo jak se taky říká Pentecoste, končí po 50 dnech velikonoční období, které začalo oslavou Kristova vzkříšení.

O Duchu Svatém se celkově moc nemluví. Je zároveň taková zajímavost, že Duch Svatý, který se v hebrejštině, kterou mluvil Ježíš, řekne ruach, je ženského rodu, tedy ta Duch Svatý. 

Zároveň je Duch Svatý to jediné, co nám zanechal jako dědictví Ježíš Kristus, předtím než vystoupil na nebesa. Nezanechal nám žádné materiální dědictví, žádné spisy a zákoníky, zanechal nám Ducha pravdy, který nás uvede do celé pravdy, a v této pravdě pak budeme schopni sami pokračovat v Ježíšově díle. Jak o tom také píše svatý Pavel v dnešním druhém čtení: Projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný.

Ježíš nás také vyzývá: Jestliže mě milujete, budete dodržovat moje přikázání. Láskou bezpodmínečnou, zdarma, láskou, která má potřebu dělat druhého šťastným. 

Kde ale brát k něčemu takovému sílu?

Ježíš nám slibuje, že až vystoupí ke svému Otci, že nám sešle dar, který nám pomůže právě v realizování této jeho lásky v našem světě.

Slavnost Letnic rozehrává velké množství podnětů. Je velmi důležité postřehnout, že první plod Ježíšova vzkříšení je dar odpuštění spojený s darem Ducha pokoje, Ducha Svatého! Tento pokoj Boží je více než jen klid od ruchu světa. Je to hluboký vnitřní stav srdce. 

Svět potřebuje muže a ženy, kteří se neuzavírají, ale jsou plní Ducha Svatého. Uzavřenost před Duchem Svatým je nejenom nedostatek svobody, ale také hřích. Existují mnohé způsoby, jak se uzavřít Duchu svatému: v egoismu vlastních výhod; v rigidním právnickém formalismu – jako postoj učitelů Zákona, které Ježíš označuje za pokrytce; v křesťanském životě, který není žitý jako služba, ale jako osobní zájem apod. Svět potřebuje odvahu, naději, víru a vytrvalost Kristových učedníků. Svět potřebuje ovoce, dary Ducha svatého, jak je vypočítává svatý Pavel: lásku, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrotu, věrnost, tichost a zdrženlivost (Gal 5,22). Dar Ducha Svatého byl seslán Božímu lidu v hojnosti a každému z nás, abychom mohli žít ryzí vírou a činorodou láskou a mohli tak šířit sémě smíření a pokoje. Posíleni Duchem, který vede, uvádí do pravdy, obnovuje nás a celou zemi, a dává ovoce. Tedy posíleni Duchem a těmito mnohými dary budeme schopni se nekompromisně a s trpělivou vytrvalostí věnovat skutkům spravedlnosti a pokoje v dnešním světě, který to tolik potřebuje.

Kéž Bůh osvítí naše svědomí, aby bylo bezpečným kompasem našeho jednání. Kéž otevře naši mysl, abychom správně rozuměli Písmu. Kéž osvítí náš rozum, abychom se nedali svést populisty a demagogy. Kéž světlo Kristova vzkříšení nám dá sílu k svobodě a radosti, kéž zažene všechny temnoty strachu, hlouposti a nenávisti.