Svátost křtu

Svátost křtu

Křtem se stáváme členy Kristovy církve. Sdílejí ho všichni křesťané. Křest vytváří osobní vztah s Ježíšem Kristem. Uskutečňuje odpuštění našich hříchů a značí začátek nového života jako bratří a sester Ježíše Krista a jako dětí Božích. Křest má věčnou platnost.

Křest je cestou z říše smrti do života; je branou do církve a počátkem trvalého společenství s Bohem. Při křtu jsme vytrženi z moci smrti a pozváni k životu v radosti (Katechismus katolické církve (KKC) 1213-1216, 1276-1278).V případě nouze může platně pokřtít každý člověk, který má úmysl vykonat to, co koná církev - lije vodu na hlavu křtěného a vysloví formuli: „(jméno), já tě křtím ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého“. Jinak křtí kněz nebo jáhen.

Ježíš Kristus zemřel za všechny lidi, proto cestu do církve má otevřenou každý. Křest je nutným předpokladem pro přijetí dalších svátostí.

Křest dospělých - lidé, přijímající křest jako dospělí (od 14 let výše), prodělávají přípravu žadatelů o křest, aby se poučili o víře. Tato příprava dospělých se nazývá katechumenát, obvykle trvá až 1 rok.

Křest dětí (do 14 let) – uděluje se ve vlastní farnosti vzhledem k tomu, že dítě se křtem stává členem farní rodiny. Děti je možno křtít, pokud o to rodiče žádají a chtějí-li své dítě vychovávat v křesťanské víře. Před křtem rodiče absolvují krátkou přípravu.

„Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Mt 28,19
křest

Podmínky přijetí křtu:

  • veřejně vyznaná víra ve spásu skrze Ježíše Krista
  • příprava
  • kmotr starší 16 let, pokřtěný a praktikující víru
Místem křtu by měla být místní farnost, neboť křtem se nový křesťan zapojuje do místního farního společenství. Pro křest v jiné farnosti je třeba vyžádat souhlas příslušného kněze.
 
Co je potřeba obstarat či mít:
 

Ke křtu je potřeba opatřit křestní svíci a křestní roušku. 

Před křtem se vyhotoví na faře křestní zápis. K němu je třeba donést rodný list dítěte, oddací list rodičů, případně jejich křestní listy a jména a adresy kmotrů, případně jejich křestní listy.

Pokud se chcete nechat pokřtít nebo pokřtít své dítě, kontaktujte místního kněze, s kterým bude také probíhat příprava na křest.