Blog - Kázání

Kázání na 15. neděli v mezidobí B

Kázání na 15. neděli v mezidobí B

Minulou neděli jsme slyšeli, jak Ježíš čelí nepřijetí ve svém rodišti, kde ho tak dobře znali, ale ani jeho rodáci, ani jeho příbuzní ho nepřijali. V Nazaretě se velmi drželi tradic a nebyli schopni se otevřít něčemu novému, nabídce nového způsobu víry, kterou jim představil Ježíš. Známe to i dnes, kdy někteří lidé neberou vážně nabídku nového způsobu života víry, do něhož nás vede Duch Svatý, a radši lpí na starých neživých tradicích. A tak jsou pro ně důležitější nějaké staré zvyklosti, než vedení Duchem Svatým.

Číst dál
Kázání na 14. neděli v mezidobí B

Kázání na 14. neděli v mezidobí B

Evagelista Marek nám popisuje událost, ke které došlo přibližně po ročním veřejném působení Ježíše, hlavně v Kafarnau, kde se usadil. Svým chováním začíná vzbuzovat obavy u autorit. Stýká se s okrajem společnosti, se spodinou, a to působí podezřele. Odpouští hříšníkům a neklade jim žádné zvláštní podmínky, nevyptává se jich nejdřív na to, či ono z jejich života, aby se ujistil, že jsou dostatečně hodni odpuštění. A oni se proměňují, mění svůj život, ale ne kvůli předpisům nebo vyhrožování farizeů, ale pod vlivem Boží lásky a milosrdenství, které jim zprostředkovává a dává zakoušet Ježíš.

Číst dál
Kázání na 13. neděli v mezidobí B

Kázání na 13. neděli v mezidobí B

Není snadné pro nikoho, aby se vymanil z myšlenkových stereotypů, ve kterých se pohybuje. Slyší-li tedy dnešní Evropan něco, co se vymyká jeho běžným zkušenostem, je tím bud fascinován, nebo se ptá, jak je to možné a zda tomu má vůbec věřit. Čteme-li Písmo, čteme často také o neuvěřitelných, výjimečných skutečnostech. A můžeme být také fascinováni nebo vše odmítat. Ani jeden z obou postojů nám ale nepomůže. Potřebujeme se totiž v prvé řadě ptát, co příběh znamená. Chtít mu porozumět. A chtít mu porozumět tak, jak byl myšlen, když byl psán, ne tak, jak bych si ho představoval dnes já. A můžeme jít ještě dál. V evangeliu nejde jen o porozumění příběhu, ale jde o porozumění Ježíši. Jemu je především třeba porozumět - teď jako tehdy. Toto porozumění není ale tak obtížné.

Číst dál
Kázání na 12. neděli v mezidobí B

Kázání na 12. neděli v mezidobí B

Když se snažíme porozumět dnešnímu úryvku z evangelia, tak si v první řadě musíme uvědomit, že evangelista Marek nám nevypráví nějaký dobrodružný zážitek s Ježíšem, ale že nám předkládá biblický obraz, který nám má sdělit něco zásadního o duchovním životě. Ve skutečnosti se totiž Ježíš se svými učedníky plavil jen kousek cesty po jezeře, na němž nemohlo dojít k nějaké bouři, která by je mohla reálně ohrožovat. Je proto důležité, abychom si uvědomili, že před sebou nemáme stránku z novin, ale stránku z učebnice duchovního života, a podle toho se ji snažili také rozšifrovat pro naši dnešní situaci. 

Číst dál
Kázání na 11. neděli v mezidobí B

Kázání na 11. neděli v mezidobí B

Žijeme v době nejistoty, události, které nás obklopují, námi někdy otřásají, jak na osobní rovině, tak i na té celospolečenské. Každý jsme asi prodělali tu zkušenost, že jsme si něco naplánovali, ale pak to dopadlo úplně jinak. Události se zkrátka nedějí podle našich představ a v této naší současné době to vnímáme ještě silněji, než kdykoliv předtím. Některé lidi tyto zkušenosti, že nemáme všechno pod kontrolou, vedou k většímu přimknutí se k věcem duchovním. Zamýšlí se nad svým vnitřním životem, nad svým vnitřním růstem.

Číst dál
Kázání na slavnost Těla a krve Páně B

Kázání na slavnost Těla a krve Páně B

Svátek Božího Těla, jak jsou lidé u nás stále spíš zvyklí říkat dnešnímu svátku Těla a Krve Páně, může být nejen dnem velké úcty, ale zejména dnem velké radosti. Tento svátek sice leží až za okruhem velikonoční doby, ale ani tak si ho nemůžeme od tajemství Velikonoc oddělit. Je to svátek setkání se vzkříšeným Kristem, ve kterém nechybí tajemství jeho kříže, jeho smrti. Tento svátek se snaží posílit náš vztah k Bohu.

Číst dál
Kázání na slavnost Nejsvětější Trojice B

Kázání na slavnost Nejsvětější Trojice B

Při slavení mše svaté můžeme stát někde vzadu za sloupem, přihlížíme dění, snažíme se soustředit, ale myšlenky nám letí někde nad naší krajinou, opakujeme bez nějaké pozornosti nebo emoce odpovědi nebo naučené modlitby. Sem tam se nás něco dotkne, ale je to jen jiskra, která nic v našem nitru nezapálí.

Číst dál
Kázání na slavnost Seslání Ducha Svatého B

Kázání na slavnost Seslání Ducha Svatého B

Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého, nebo jak se taky říká Pentecoste, končí po 50 dnech velikonoční období, které začalo oslavou Kristova vzkříšení.

O Duchu Svatém se celkově moc nemluví. Je zároveň taková zajímavost, že Duch Svatý, který se v hebrejštině, kterou mluvil Ježíš, řekne ruach, je ženského rodu, tedy ta Duch Svatý. 

Číst dál
Kázání na slavnost Nanebevstoupení Páně B

Kázání na slavnost Nanebevstoupení Páně B

Když čteme nějaký příběh, tak na konci se tento příběh většinou uzavírá. Ne tak je tomu u evangelia, tam na konci evangelia naopak začíná nový příběh, který se uzavře až na konci lidské historie.

Po Ježíšově vzkříšení se jedenáct učedníků vrátilo do Galileje - vrátili se domů, kde s Ježíšem strávili 3 roky svého života. To v nich určitě vyvolává vzpomínky na to všechno, co se nedávno odehrálo v Jeruzalémě. Přišli o svého dvanáctého druha, o Jidáše, ani Ježíš nedokázal zabránit jeho zradě. A nejváženější z nich, Petr, Ježíše třikrát zapřel. 

Číst dál
Kázání na 6. neděli velikonoční

Kázání na 6. neděli velikonoční

O lásce se mluví mnoho. Je předmětem nesčíslného počtu písní, románů, filmů. Přesto však není lehké říci, co se láskou rozumí. Podle Platóna je člověk tak velký, jak velká je jeho láska. 

Pro lásku jsou v řečtině, kterou byla sepsána evangelia, dva výrazy - eros = lidská, agapé = Boží. První je touha něco nebo někoho mít. Druhá je láska Boží, která se sebedaruje. Kristus proto napomíná učedníky, aby zůstali v JEHO lásce, v té která je schopná oběti a nečeká zde na zemi odplatu. To je ovšem možné jen ve spojení s ním samým.  

Číst dál
Kázání na 5. neděli velikonoční

Kázání na 5. neděli velikonoční

Rozjímat o Ježíšových slovech o vinném kmeni a ratolestech znamená postihnout vztah, který nás s ním spojuje na té nejhlubší úrovni: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.“ V dnešním evangeliu objevujeme, v čem spočívá „vnitřní síla“ našeho náboženství.

Číst dál
Kázání na 4. neděli velikonoční

Kázání na 4. neděli velikonoční

Již od 3. století se této neděli říká neděle dobrého pastýře. Přirovnání Boha k pastýři prostupuje celou Biblí, stačí třeba zmínit jeden z nejznámějších žalmů, žalm 23 - Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám…

Číst dál
Kázání na 2. neděli velikonoční

Kázání na 2. neděli velikonoční

Mezi učedníky chybí Tomáš, který je někde venku, nebojí se být venku, zatímco ostatní jsou ze strachu zavření. Proč mají strach? Protože ještě neudělali zkušenost se zmrtvýchvstalým a stejně tak to platí pro ty z nás, kdo jsou ovládáni strachem.

První Ježíšova slova jsou: „Pokoj vám!“, pak jim ukázal ruce a bok - ruce, které uzdravují, hladí, přináší nový svět Božího království, tyto ruce, které byly probodeny. Církev, tedy společenství Božího lidu, je rukama Pána Ježíše v dnešním světě… 

Číst dál
Kázání na slavnosti Zmrtvýchvstání Páně B

Kázání na slavnosti Zmrtvýchvstání Páně B

Celá novost křesťanství spočívá v Novém zákoně Kristově. Který je ten Nový zákon Kristův? Průměrný křesťan řekne: Milujte se navzájem a bližního milujte jako sebe. Na to vám však odpovím, že to už nacházíme ve Starém zákoně, a není to proto nic nového. A proto také farizeové řekli Kristu, že odpověděl dobře, že je to tak psáno v Zákoně, když se ho ptali na to, které přikázání je nejdůležitější. Co je tedy nového v tomto zákoně bratrské lásky? 

Číst dál
Kázání na velikonoční vigilii B

Kázání na velikonoční vigilii B

Ústředním bodem dnešní svaté noci, této veliké noci, od které je odvozen název Velikonoce, je velikonoční svíce - paškál, která pro nás symbolizuje Krista jako Světlo světa. A vy u sebe máte ty malé paškálky, které si můžete vzít domů jako památku na dnešní vigilii, aby pro vás byly duchovní inspirací.

Všimli jste si někdy, že výrazem “světlo světa”, který je užíván k popisu Krista (Jan 8,12), označuje Ježíš také nás? Matouš 5,14: Vy jste světlo světa.

Číst dál