Blog - Kázání

Kázání na 2. neděli postní B

Kázání na 2. neděli postní B

Postní doba opakuje klíčové texty Písma a vede nás ke znovuoživení naší víry. Sestupme k těmto základům víry a ptejme se, na čem naše vlastní víra vlastně stojí?

Když se podíváme na Ježíše, tak si uvědomíme, že byl neustále v pohybu, putoval Izraelskou zemí. Jednou svým apoštolům promlouvá o utrpení, které ho čeká, po několika dnech vystupuje na vrcholek hory, kde zakusí blízkost svého nebeského Otce. Sestupuje však opět dolů, svádí boj proti ďáblu, uzdravuje, učí…

Číst dál
Kázání na 1. neděli postní B

Kázání na 1. neděli postní B

Jako každý rok, i letos začíná postní doba rozjímáním nad událostí z Ježíšova života, kdy byl na poušti pokoušen ďáblem. Abychom si uvědomili časový rámec, v němž se odehrávají tyto události - tak je to vlastně záhy po křtu Ježíše v Jodránu, kdy hlas z nebe ohlašuje, že Ježíš je zaslíbený Boží Syn, v němž má Bůh zalíbení. 

Číst dál
Pastýřský list na začátek postní doby 2024

Pastýřský list na začátek postní doby 2024

Drazí bratři a sestry, 

dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vašim údělem nesení kříže, pak vyprošujeme sílu k jeho nesení a vědomí, že v Božích očích má nesmírnou cenu každý okamžik, který jsme prožili ve spojení s Kristem.  Při této příležitosti také děkujeme všem, kteří se o nemocné starají, kteří jim s láskou pomáhají, a připomínáme slova papeže Františka z poselství k dnešnímu dni nemocných: "Nejlepší terapií pro nemocné je nabídnout jim naši lásku a společenství, navzdory tempu našeho vlastního zběsilého života." 

Číst dál
Kázání na 6. neděli v mezidobí B

Kázání na 6. neděli v mezidobí B

Dnes se před námi otevírá scéna setkání Ježíše s malomocným. Třetí kniha mojžíšova popisuje pravidla, kterými se malomocní museli řídit. Museli chodit v roztrhaných šatech, mít přikrytou hlavu a zakryté tělo až po ústa. A pokud viděli někoho, kdo se k nim přibližuje, museli začít křičet - uteč, protože jsem malomocný. 

Číst dál
Kázání na 5. neděli v mezidobí B

Kázání na 5. neděli v mezidobí B

Minulou neděli jsme naslouchali vyprávění evangelisty Marka o začátku Ježíšova veřejného působení se svými prvními čtyřmi apoštoly. Jen co začal vyučovat, pustil se do něj posedlý muž, kterého nakonec osvobodil od zlého ducha. Po tomto zážitku v synagoze sledujeme Ježíše, jak jde k Petrovi domů, a evangelista Marek se nám snaží v tomto nejkratším vyprávění o uzdravení přiblížit další důležité body Ježíšova učení. Protože to je hlavní smysl těchto evangelijních vyprávění, ne kronikové zápisky co kde Ježíš dělal a kde byl, ale vstupování do hloubky Ježíšova poselství určeného každému z nás.

Číst dál
Kázání na 4. neděli v mezidobí B

Kázání na 4. neděli v mezidobí B

Evangelista Marek nám dnes popisuje zajímavou scénu, kdy Ježíš potom, co povolal k následování první čtyři apoštoly, s nimi přichází do synagogy, kde učí, tedy podává výklad úryvku z Božího Písma, který se tam ten den četl.

Číst dál
Kázání na 3. neděli v mezidobí B

Kázání na 3. neděli v mezidobí B

Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu! - těmito slovy začíná Ježíš své veřejné působení. „Naplnil se čas“ - čas jako kairos (řecky), tedy důležitá chvíle, rozhodný moment, kterého je třeba využít, jedinečná příležitost, kterou si nesmíš nechat utéct. A co se tedy děje tak důležitého? „Přiblížilo se Boží království“, Boží království je zde. Co je to to Boží království?

Číst dál
Kázání na 2. neděli v mezidobí B

Kázání na 2. neděli v mezidobí B

V prvním čtení (1S 3,3-10.19) dnešní neděle ze Starého zákona i v evangeliu jsme slyšeli dva neobyčejné příběhy o tom, jak Bůh povolává lidi ke zvláštní službě. 

V povolání Samuela a prvních apoštolů, dnešní čtení vnáší světlo na naše vlastní povolání být následovníky Krista. Všimněte si v dnešním evangeliu, že Janovi učedníci jsou připraveni slyšet Boží volání. Oni už hledají mesiáše, a proto důvěřují Janovu slovu a následují ho, když ukáže na beránka božího, který jde kolem.

Číst dál
Kázání na svátek Křtu Páně

Kázání na svátek Křtu Páně

Janův křest Ježíše nám ukazuje začátek Ježíšova veřejného působení. Po tomto křtu se Ježíš odebere do Kafarnau, kde se usídlí a kde povolá své první žáky, a zahájí celou tu cestu, která ho přivede až k daru svého života na Golgotě a ke vzkříšení. Evangelista Marek nám po několik následujících nedělí bude postupně vyprávět tuto Ježíšovu dobrodružnou cestu.

Číst dál
Pastýřský list k svátku Svaté Rodiny

Pastýřský list k svátku Svaté Rodiny

Milí diecézané, bratři a sestry v Kristu Ježíši, našem Pánu! 

Před několika dny jsme s radostí oslavili Narození Páně. Tato vánoční radost stále ještě trvá, a proto bych vám všem chtěl popřát, aby ona radost, prostupovala nejen závěr tohoto roku, ale i celý příští rok 2024. To co přeji sobě, přeji i vám; každodenně, stále pamatujme na sílu milosti, kterou můžeme čerpat ze „Slova, jež se stalo tělem“ (Jan 1,14). 

Číst dál
Kázání na SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - ve dne

Kázání na SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - ve dne

V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.

Chceme-li uvidět světlo, které z Ježíšovy osobnosti jde, musíme se stát chudými. Jen ten, kdo je chudý, je schopen vnímat ono světlo. Ale co je to být chudým? Jenom když budeme chudí – a to nemá nic společného s materiálním bohatstvím, kolik máme peněz –, jenom když budeme chudí, to znamená, když budeme před Bohem maličcí, když budeme před ním sami sebou, když budeme potřební jeho milování, když si nebudeme na nic hrát, když ho doopravdy budeme potřebovat a toužit po něm, jenom tehdy spatříme světlo, které vychází z jeho osoby.

Číst dál
Kázání na SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - v noci

Kázání na SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - v noci

K Vánocům patří neodmyslitelně betlém, tato nádherná tradice. A letos je to přesně 800 let, kdy svatý František z Assisi poprvé uspořádal živý betlém, 25. prosince 1223 v italském Grecciu, a od té doby se tato tradice rozšířila do celého světa. Svatý František se ovšem nesnažil vytvořit krásné umělecké dílo, ale prostřednictvím betléma vyvolat úžas nad nesmírnou láskou a pokorou Boha, který se ponížil a stal se prostým člověkem. V té dojemné scéně září evangelijní jednoduchost, chválí se chudoba, doporučuje se pokora. Greccio se stalo novým Betlémem.

Číst dál
Kázání na 4. neděli adventní B

Kázání na 4. neděli adventní B

Od počátku lidstva člověk vnímal, že existuje něco, co ho přesahuje. Už takzvaní pralidé měli víru v posmrtný život, jak vidíme na některých vykopávkách (např. v Archeoparku Pavlov, kousek od Mikulova). Člověk se snažil své představy o Bohu formulovat a předávat dál ve vyprávěních. A ty představy byly různé. Když se začteme do Starého Zákona, dočteme se tam o Bohu leccos - o jeho moci a síle, o jeho mstivosti, o jeho krutosti, všemohoucnosti… Tato vyprávění často zrcadlila více charakter vypravěčů, než Boha samotného.

Číst dál
Kázání na 3. neděli adventní B

Kázání na 3. neděli adventní B

Když někdo řídí auto, je třeba, aby vnímal jak silnici před sebou, tak i chod auta a přístroje, které jsou v něm umístěny. Bude-li se jen dívat před sebe, může poškodit motor, bude-li jen vnímat auto samé a ne silnici, skončí brzy v příkopu. Podobné je to s křesťanským životem. Křesťan se musí dívat dopředu k cíli, kterým je Bůh. A má se dívat dopředu, aby vyhlížel také druhý příchod Kristův. Stará-li se jen a jen o věci všedního dne a nikdy nepřemýšlí o tom, kam a proč jde, je to špatné. Snadno se natolik zabydlí ve všedních starostech, že už ani neuvidí, kam vlastně jeho životní cesta směřuje.

Číst dál
Kázání na 2. neděli adventní B

Kázání na 2. neděli adventní B

Tato slova, která jsme právě slyšeli je začátek Markova evangelia. Tento text vznikl ve velmi pohnuté době. Právě skončilo pronásledování za císaře Nera, které stálo život mnoho křesťanů, mezi oběťmi byl jak apoštol Petr, tak i Pavel, což těžce zasáhlo společenství první církve. Tak jak byli postupně vražděni ti, kteří znali Ježíše osobně, uvědomovali si první křesťané, že je nutné sepsat Ježíšovo učení pro sebe a následující generace a zajistit tak jeho zachování. A tento důležitý úkol byl svěřen právě Markovi, který byl jedním z nejbližších žáků apoštola Petra.

Číst dál