Zvony v Cepu, Dvorech, Rapšachu a Suchdole

Zvony v Cepu, Dvorech, Rapšachu a Suchdole

CEP

kostel sv. Jana Křtitele

Ve věži kostela v jednoduché trámkové konstrukci vedle sebe zavěšeny dva zvony. Popis na

základě dokumentace z 9. a 27. 2. 2018.

Zvon Sv. Jan Křtitel

Bronzový kostelní zvon. Hlavní tón fis2, průměr 56 cm, hmotnost cca 115 kg. Ulilo roku

1947 v Českých Budějovicích-Suchém Vrbném znárodněné zvonařství Rudolfa Pernera.

Kruhová koruna. Základ na stupínku, kolmý, nahoře mírně přehrnutý okraj.

Kolem horního okraje obíhá v linkách pás esovitě splétaných stonků s břečťanovitými listy a

s květy.

Na čelní straně na plášti reliéf sv. Jana Křtitele s beránkem, patrona kostela a obce.

Na protější straně donační nápis:

VĚNUJÍ JAN A MARIE HAJNÝ

Pod tím zvonařská značka znárodněného zvonařství (v kruhu vepsaný stylizovaný zvon

s hlavou, zavěšený ve zvonové stolici) a menším písmem signatura výrobce:

ULIT L. P. 1947

V SUCHÉM VRBNÉM U Č. BUDĚJOVIC.

Věnec oddělen trojicí linek. Srdce jednoosé, ploché, kruhová pěst, výpust se seseklými

hranami. Hlava z ocelového nosníku, rovná. Páka pro ruční zvonění ocelová. Ruční obsluha.

 

Zvon Maria

Bronzový kostelní zvon. Hlavní tón a2, průměr 41 cm, hmotnost cca 38 kg. Ulil roku 1756

českobudějovický zvonař Antonín Pegl.

Koruna šestiuchá v uspořádání do kříže, čelní strany uch s náznakem maskaronů, ucha dole s

patkami. Základ koruny vcelku vysoký, trychtýřovitý, s náznakem vydutí do strany.

Pod horním okrajem v linkách nápisová páska, na níž položen pás vztyčených srdčitých

palmetových výrůstků, dole zavěšeno po akantovém listu, který je střídán obdélným

rostlinným segmentem s květy. V pásce německá signatura (slova oddělována různě

natočenými kosočtverečky):1

GOSS . MICH . ANTONI . BEGL . IN . BVDWEIS .ANNO . 1756 .

Ulil mne Antonín Begl v Budějovicích roku 1756.

Na plášti na čelní straně reliéfní polopostava Panny Marie, tisknoucí k sobě Ježíška. Vpravo

od ní polopostava sv. Jana Nepomuckého. Dále vpravo od něj třetí reliéf: apoštol sv. Jakub

Starší, s poutnickou holí v pravé ruce a kloboukem v levé ruce.

Věnec oddělen trojicí linek (na horní z nich jsou usazeny reliéfy). Na věnci hrana. Pod ní

linka. Dole na hladké obrubě umístěna latinská modlitba obsahující chronogram s datem ulití

zvonu (1756):2

ENIXE PETITATE MARIA IESV PARENS ET SVIS PATRONIS CONTRA

TONITRV GRANDINES ET VARIA NOXIA PAGVS CEP PROTEGI

Vroucně vzývaná Maria, matko Ježíšova, a naši patroni, chraňte ves Cep před velkými bouřemi a

ostatními škodami.

Hlava dřevěná. Otočen o 90°. Srdce ploché, s protáhlou hruškovitou pěstí, výpust kratší, na

dolním konci dvě rýhy. Ráhno dřevěné. Ruční obsluha.

Uvnitř zvonu bílou barvou rekviziční nápis (1942) „Obec Cep okr. Třeboň“. Na vnějším plášti

(mezi reliéfem Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého) bílou barvou rekviziční číslo 9282 C.

 

DVORY NAD LUŽNICÍ

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Ve věži kostela dochovány dva zvony. Popis na základě dokumentace z 9. 7. 2015.

Zvon Sv. Josef

Bronzový kostelní zvon. Hlavní tón fis2, průměr 53,5 cm, hmotnost cca 90 kg. Ulil roku 1894

Peter Hilzer ve Vídeňském Novém Městě v Rakousku.

Koruna kruhová, základ s fabionem. Čepec pokryt výzdobným pásem: zavíjená pásková

ornamentika ve tvaru U, vyplněného penízkovitým motivem, střídaná dolů vybíhajícími

květy. Na horním okraji hrana, pod ní pás malých a velkých střídaných stylizovaných

heraldických lilií.

Na čelní straně na plášti zvonu reliéf sv. Josefa s Ježíškem na levé ruce a vztyčenou liliovou

ratolestí v pravé ruce. Na protější straně zvonařská značka: v položeném oválu text:

PETER HILZER / K. u. K. HOF- / GLOCKEN-GIESSER / IN WR. / NEUSTADT 1894

Věnec oddělen stylizovaným vavřínovým pásem spínaným kříži a kruhy, uzavřeným do linek.

Na dolním okraji hladká obruba, na níž postaven pás ornamentu z esovitě proplétané

dvojlinky, do níž vkládány kvítky.

Zvon na původní rovné hlavě lité z oceli. Ocelová raménková páka s posuvným kulatým

protizávažím. Srdce na dvou osách, ploché, s kotvovitou výpustí. Ruční obsluha.

 

Zvon Ježíš

Bronzový kostelní zvon. Hlavní tón a2, průměr 42,2 cm, hmotnost cca 45 kg. Ulil roku 1790

Josef Perner v Českých Budějovicích.

Čtyřuchá koruna na půdorysu kříže. Ucha nezdobena. Základ koruny kolmý.

Při horním okraji pás s velkými ptáky (pelikány?) s rozpjatými křídly, vsazenými do esovitě

zavíjené rostlinné ornamentiky s květy. Zdola uzavřen linkou, na níž pás slunečnicových

festonů na šátcích. Na čelní straně festony předěleny reliéfem Krista na kříži. U paty kříže

trojice vztyčených akantových listů, v postranních po jednom andílkovi. Věnec oddělen

dvěma linkami.

Na dolním okraji (pod křížem) nápis:

FUSA BUDVICY 1790

Na dolním okraji hladká obruba. Dolní okraj olámán.

Zvon na dřevěné hlavě. Železné ráhno pro ruční obsluhu. Srdce ploché, s okem pro provlečení

řemenu, s kotvou na výpusti.

Od roku 2018 probíhala rekonstrukce zvonu, který byl na konci roku 2022 umístěn zpět na své místo. 

 

RAPŠACH

kostel sv. Zikmunda

Ve věži kostela dva zvony. Popis na základě dokumentace z 9. 7. 2015.

Zvon Sv. Florián

Bronzový kostelní zvon. Hlavní tón f2, průměr 55 cm, hmotnost cca 90 kg. Ulil roku 1790

Rudolf Perner v Českých Budějovicích.

Šestiuchá koruna na půdorysu kříže. Ucha zdobena nosatými maskarony. Při horním okraji

pás s velkými ptáky (pelikány?) s rozpjatými křídly, vsazenými do esovitě zavíjené rostlinné

ornamentiky s květy, pod tím nápisová páska uzavřená linkami a pás slunečnicových festonů

na šátcích. Nápis latinský, začíná ukazující ručičkou se zvedlým palcem:1

PAROCHIANI RABSCHACHIENSES FIERI FECERUNT BUDVICY 1790

Dali ulít farníci z Rapšachu roku 1790 v Českých Budějovicích.

Na čelní straně je na plášti sv. Florián jako římský voják, jak hasí dům. Na protější straně sv.

Prokop v opatském šatu s berlou a mitrou, držící okovy a kámen. Po stranách světců vztyčen

pár velkých akantových listů. Věnec oddělen trojicí linek. Na dolním okraji hladká obruba.

Hlava dřevěná. Otočen o 90°. Uvnitř zvonu vložen šarnýr, na němž srdce jednoosé, ploché,

s mírně rozšířenou výpustí.

 

Zvon Sv. Josef – umíráček

Bronzový kostelní zvon. Hlavní tón a2, průměr 49,5 cm, hmotnost cca 85 kg. Ulil roku 1924

Rudolf Perner v Českých Budějovicích.

Kruhová koruna.

Při horním okraji na silnější lince zavěšen pás velkých akantových listů. Na plášti vpředu

reliéf sv. Josefa s Ježíškem na pravé ruce, levou rukou k tělu přidržuje liliový stonek.

Na protější straně cípatá páska s uvedením výrobce:

RUDOLF PERNER / Č. BUDĚJOVICE.

Níže rok výroby:

L. P. 1924.

Věnec oddělen silnou linkou.

Zvon na původní rovné hlavě lité z oceli. Ocelová raménková páka s kruhovým protizávažím.

Srdce jednoosé, ploché, s kotvou na výpusti. Ruční obsluha.

 

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

kostel sv. Mikuláše

Ve věži kostela dva zvony. Popis na základě dokumentace z 13. 6. 2011.

Zvon Ida

Ocelový kostelní zvon. Hlavní tón dis2, průměr 73 cm, hmotnost cca 170 kg. Ulila roku 1876

slévárna ocelových zvonů „Bochumská společnost pro slévárenství oceli“ ve městě Bochum

v německém Vestfálsku.

Koruna kruhová.

Pod horním okrajem v linkách nápisová páska, v níž je datace a místo výroby zvonu

(počáteční písmeno vyšší):

BOCHUM 1876.

Věnec oddělen trojlinkou.

Hlava nízká dřevěná, na ocelovém základu. Pohon rotačním elektromotorem. Srdce jednoosé,

s kulovitou pěstí a krátkou, půlkuželovitou výpustí.

Na věnec zvonu zevně odbíjí elektromagnetické kladívko hodin.

Jan Adolf II. Schwarzenberg objednal u příležitosti výstavby třeboňské pohřební kaple

v Bochumi zvony pro Třeboň, Doudleby a Suchdol nad Lužnicí. Zvony byly pojmenovány po

členech rodiny, suchdolský po Idě Schwarzenbergové, rozené z Liechtensteinu.

 

Zvon umíráček

Bronzový kostelní zvon. Hlavní tón cca fis3, průměr 28 cm, hmotnost cca 15 kg. Ulila roku

1861 neznámá dílna.

Koruna v podobě plochého sloupku zatažena do dřevěné hlavy.

Do pláště zvonu raznicí vyseknut třířádkový nápis (druhý řádek do půlkruhu):

DAL

K. MÜLLER KAPLAN

1861

Zvon věnoval suchdolský kaplan Karel Müller.

Věnec oddělen dvěma linkami (prožlabenou lištou). Na dolním okraji hladká obruba.

Srdce zavěšeno přehnutím přes oko vsazené ve zvonu. Pěst kulovitá, výpust kulatého průřezu.

Srdce vytlouká zvon po celém obvodu věnce. Hlava dřevěná.