Svátost biřmování

Svátost biřmování

Příprava na biřmování

 Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu křesťanské dospělosti k přijetí SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ.

 Všichni jsme Božími dětmi…, ale tato radostná skutečnost nevylučuje, že s tím, jak jdeme životem, má i naše víra v Boha dospět. Mám být Božím dítětem s vírou dospělého křesťana! S vírou, na které můžu postavit základy svého života, o kterou se můžu opřít, když mi je těžko, o které můžu ostatním smysluplně povědět, pokud se na ni budou ptát. Prostor pro toto poznání, komu vlastně já sám/sama věřím, pro upevnění dospělé víry v Pána nabízí plánovaná příprava na přijetí svátosti biřmování pro naše farnosti, která začne v září 2023. Zájemci se mohou přihlásit u pana faráře - 608 859 348, [email protected].

 

Biřmování (confirmatio – utvrzení) stvrzuje
a posilňuje křestní milost. Biřmování se také nazývá svátost křesťanské dospělosti.

Účinkem biřmování je zvláštní vylití Ducha Svatého – takové, k jakému došlo v den Letnic. Toto vylití vtiskuje duši nezrušitelné znamení a působí vzrůstající křestní milost: hlouběji zakořeňuje do Božího synovství; pevněji spojuje s Kristem a jeho církví; rozmnožuje v duši dary Ducha Svatého; dává zvláštní sílu vydávat svědectví křesťanské víře.

Svátost biřmování se přijímá nejdříve po dovršení 14 let. Na tuto svátost, kterou obvykle uděluje biskup, se biřmovanci pečlivě připravují.

„Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra
a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve Jménu Pána Ježíše.“

Sk 8,14-16
 

Podmínky přijetí biřmování:

·         křest

·         žít v přátelství s Bohem (bez těžkého hříchu)

·         věk (min. 14 let, stanoví ho biskupská konference)

·         příprava

·         biřmovaný kmotr

Při biřmování je duši pokřtěného křesťana vtištěna nesmazatelná pečeť, kterou lze přijmout pouze jednou v životě a která působí vzrůst křestní milosti. Dar ducha svatého je moc shůry, v níž biřmovaný vydává věrohodné svědectví vlastního života a stává se tak Kristovým svědkem.

Svátost je udělena skrze vkládání rukou a mazání vonným olejem (křižmem) na čele a vyslovením formule: „Přijmi pečeť daru Ducha Svatého“. Svátost uděluje za normálních okolností biskup, je-li to potřeba, může k tomu biskup pověřit i nějakého kněze. V ohrožení života může biřmovat každý kněz.

Příprava na biřmování bude v našich farnostech probíhat od září 2023, v případě zájmu kontaktujte kněze.